Projekty

V rámci činnosti spolku Život a zdraví jsou realizované projekty, které mají být pomocí všem občanům pro maximální udržení si svého zdraví, minimalizování civilizačních nemocí a to vše s minimálními finančními náklady.

Od 60. let minulého století byly prováděné v řadě zemí různé výzkumy, které si kladly za cíl zjistit míru vlivu různých oblastí na zdraví člověka. Tyto výzkumy se všeobecně shodují, že minimálně z 50% je zdraví lidí ovlivněno jejich způsobem života. Druhá polovina faktorů se skládá z oblastí genetických dispozic, dostupné lékařské péče a vlivu životního prostředí.

Samozřejmě, že ve svých životních návycích si můžeme dopřát i nákladnější alternativy, pokud na to máme, např. při nakupování potravin, navštěvování sportovních zařízení, luxusními dovolenkovými pobyty, vybavováním se různými přístroji pro zdraví atd. Ale i ti, kteří na tyto finančně nákladné věci nemají, mohou využít možností jednoduchého nenákladného životního stylu, kterými výrazně podpoří svoje zdraví. A komplexně pojaté zdraví je základem životního štěstí nebo kvality života, chcete – li.

Projekty, které jsou realizovány pod hlavičkou spolku Život a zdraví mají napomáhat právě využívání finančně nenáročných prostředků k podpoře zdraví člověka. Jednotlivé projekty mají svá specifika:

  1. Životní styl a zdraví je krátkodobá akce, která má sloužit k získání přehledu o své situaci, případných rizicích v návycích jednotlivce a seznámení se s možnostmi zlepšení svého životního stylu směrem k minimalizování rizik civilizačních nemocí.
  2. Školy pro zdraví je také krátkodobá akce, která podobně jako projekt Životní styl a zdraví chce dát pozitivní podněty pro dobrá rozhodnutí dětí právě v obdobích života, kdy je mladý člověk nejzranitelnější z hlediska experimentování s návykovými látkami, ale také i nejvnímavější ke stanovení si vysokých ideálů pro svůj život a ztotožnění se s principy zdravého životního stylu.
  3. Aktivity klubů zdraví jsou dlouhodobým projektem, který má napomoci k získání podpory od podobně smýšlejících lidí pro dobrá rozhodnutí, která člověk udělal např. při absolvování programu Životní styl a zdraví nebo při četbě inspirující knihy apod.
  4. Knihy pro zdraví jsou vhodnou alternativou pro zopakování si toho, co člověk slyšel na přednášce, anebo zprostředkování potřebných informací všem, kteří se nemohou kvalitních programů zúčastnit.