O nás

Život a zdraví, z. s.

Hlavní poslání spolku je podporovat a propagovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní i sociální. Motivovat nejenom své členy, ale i širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu a k přijetí osobní odpovědnosti za zdraví své i zdraví lidí ve svém okolí.

Dále usilovat o uplatňování principů k podpoře zdraví v osobním životě i ve společnosti, spolupracovat s obdobnými organizacemi na místní, národní a mezinárodní úrovni, podle možností také spolupracovat s lékaři a zdravotnickými zařízeními.

Zapsaný spolek Život a zdraví (dříve občanské sdružení) se zaměřuje na posílení zdravotní gramotnosti, která má napomáhat k dosažení co nejvyšší úrovně tělesného, duševního, duchovního a sociálního rozměru života a zdraví v každém věku.

Organizuje přednášky, besedy, kurzy, semináře, sympozia, tábory, výstavy a výchovné zdravotní programy na základě zásad zdravé výživy, preventivní medicíny a zdravého životního stylu. Organizuje semináře o úctě k životu, o přípravě na manželství, o škodlivém působení drog, alkoholu a kouření.

Nabízí programy, které mají pomoci k zdravým mezilidským vztahům, k rozvoji osobnosti člověka a k nalezení nových hodnotných rozměrů života.

Spolek Život a zdraví je lektorskou organizací. Členství je podmíněno ztotožněním se v teorii i praxi s principy obsaženými ve stanovách a splněním znalostního testu o zásadách životního stylu prospívajícího zdraví člověka.

Pro další vzdělávání lektorů jsou organizované semináře pod odborným vedeným kvalifikovaných školitelů. Členové spolku (lektoři) nejsou povinni plnit jakékoliv úkoly, ale většina se aktivně zapojuje do činností ve svém regionu při realizaci našich projektů.

Na rozdíl od registrovaného členství ve spolku Život a zdraví, je účast na aktivitách klubů zdraví velice volná. Jejich programů se mohou účastnit lidé ze široké veřejnosti, aniž by museli splnit jakékoliv podmínky (kromě podmínky slušného společenského chování.