Odborní garanti

Při realizaci projektů spolku je preferována spolupráce odborníků a laiků. V rámci svého působení si spolek mimo jiné stanovuje i cíl spojení vědeckého poznání a praxe v nejširší možné míře.

Pochopení zákonitostí života a zdraví jedince slouží jako výchozí orientace k praktickému uplatnění prevence onemocnění a úrazů, prevence škodlivého působení drog, alkoholu a kouření a k prožívání zdravé sexuality. Tělesné zdraví samo o sobě není cílem, ale předpokladem ke zdravým mezilidským vztahům a dalšímu rozvoji osobnosti člověka. Proto se činnost spolku zaměřuje nejen na oblast tělesného, ale rovněž psychického, duchovního a sociálního zdraví v každém věku.

V rámci svého zaměření spolek zajišťuje školení svých lektorů a spolupracovníků. Pro své členy i pro veřejnost pořádá přednášky, besedy, semináře, kurzy, školení, výstavy, výchovné programy, tábory, klubovní činnost, vydává a distribuuje potřebný výchovný a osvětový materiál.

Zdravotnická odborná stránka aktivit spolku je ověřována u kvalifikovaných odborníků:

Školení členů (lektorů) spolku jsou realizována pod záštitou Univerzity Loma Linda z Kalifornie (viz Členství ve spolku).