Evropská konference o uzdravení - 2013

konference1
Odborníci z celého sveta o komplexnom pohľade na uzdravenie (EHC Praha 2013). Svojim spôsobom jedinečná konferencia sa uskutočnila 29. apríla až 4. mája v Prahe v Hoteli Diplomat. Konferencia sa zameriavala na tému Uzdravenie, pričom sa dôraz kladol na holistické poňatie zdravia podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO): „Zdravie nie je len neprítomnosť choroby. Zdravie je stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody človeka." Navyše sa na konferencii hovorilo i o duchovnom rozmere a vplyve spirituality na zdravie. Pohľad vedy i viery sa v príspevkoch hlavných rečníkov často prelínali. Tieto dve oblasti vôbec nemusia byť v protiklade, práve naopak, keď sú správne a citlivo poňaté, môžu sa stať vynikajúcim nástrojom pri pomoci ľudom v ich chorobách tela i trápeniach „duše". I keď oficiálny názov konferencie European Health Conference naznačoval jej Európsky rozsah, podľa zastúpenia prednášateľov na nej, by sa mohla nazvať i svetovou. Stretli sa tu špičkoví odborníci z Nemecka, Česka, Maďarska, Švajčiarska, Portugalska, Španielska, Ruska i USA a iných krajín. Výstižný príklad dôležitosti komplexného pohľadu na zdravie a uzdravenie človeka priblížil jedným prípadom zo svojej bohatej praxeAllan R. Handysides, MBChB, FRCPC, FRCSC, FACOG (špecialista na pediatriu, pôrodníctvo a gynekológiu, člen Kráľovskej akadémie lekárov a chirurgov Kanady) v prezentácii „Sú uzdravenie a liečba to isté?". Hovoril o žene s nepríjemným ochorením, ktoré jej strpčovalo život nielen po stránke fyzickej, ale dotýkalo sa i vzťahu s manželom, s okolím i vzťahu k sebe samej. Prežívala pocity hanby a sociálnej izolácie. Po fyzickom vyriešení tohto problému však nebolo ešte uzdravenie úplné, to muselo pokračovať aj v úrovni vzťahu so svojim manželom, s okolím a hlavne potrebovala prežiť aj uzdravenie vnímania seba samej, pocitov hanby a vnútorných zranení... Pri skutočnej komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacienta je nesmierne dôležité nevnímať človeka iba po fyzickej stránke, ale brať do úvahy aj všetky jeho pocity, emócie, vzťahy..., ktoré tiež veľmi ovplyvňujú ochorenie a uzdravenie. V podobnom duchu bola i prednáška „Emócie a uzdravenie", ktorú prezentoval Bernard Davy, MD, MPH, v súčasnosti je lekárskym riaditeľom v sanatóriu Lake Geneva Sanitarium vo Švajčiarsku - inštitúcia špecializujúca sa na rehabilitáciu (srdcovo-cievne ochorenia, ortopédia, neurológia, interná medicína, onkológia) a psychiatriu. Zdôrazňoval, že (negatívne) emócie môžu byť dokonca aj bez iných rizikových faktorov príčinou infarktu. Často sú za príčinami ochorení ukryté negatívne zážitky z detstva, pričom niekedy sa môže jedna emócia skrývať za inou, preto je dôležité identifikovať tú hlbšiu. Gary L. Hopkins, MD, DrPH vo svojej prezentácii „Mládež - rebeli alebo hľadači uzdravenia?" upriamil pozornosť na deti a dospievajúcich. Spomenul jeden svoj príbeh, keď jednoduché slová povzbudenia adresované mladému študentovi, ktorého práve vyhodili zo školy, zmenili jeho úmysel vziať si život. Všímať si mladých ľudí, venovať im čas, prejaviť dôveru je nesmierne dôležité. Či už to je v rodinách, v škole, v nemocnici i v kresťanských spoločenstvách, o ktorých tiež Dr. Hopkins hovoril. Rebelstvo nemusí byť vždy iba negatívne, skrýva v sebe pozitívny potenciál, je to energia pre zmenu, pre zlepšenie - inováciu, pre pokrok... Dôležité je túto energiu nepotlačiť, ale správne usmerniť. Upozornil na dnešné problémy mladých ľudí (drogy, predčasný sex, násilie, TV a počítače...), napr. v niektorých krajinách strávia 8 až 18 ročné deti priemerne 10 hodín denne pred médiami (TV, mobil, PC...). Pri komunikácii s dospievajúcimi je namiesto štýlu „Budem hovoriť k vám" lepšie komunikovať štýlom „Budem hovoriť s vami"... Deťom s ADHD najviac pomohlo, keď bol niekto, kto v nich napriek problémom veril (rodič, učiteľ, vychovávateľ...). Dr. Hopkins má rozsiahle skúsenosti v oblasti medzinárodného výskumu. Robil štúdie o rizikovom správaní adolescentov na Filipínach, v Peru, v oblasti Karibiku, Rumunsku, Ukrajine a Južnej Afrike. Venuje sa štúdii vplyvu internetu na život rodín v severozápadnom Pacifiku a výskumu ako drogy ovplyvňujú životy mladých ľudí v severnej Idaho s dôrazom na užívanie metamfetamínu. Výsledky svojich výskumov predstavil približne v 65 krajinách, kde spolupracuje s komunitami a vládnymi organizáciami pri tvorbe efektívnych programov prevencie rizikového správania medzi dospievajúcimi. Napísal štyri knihy, v ktorých oslovuje mladých ľudí. konference2Adventists Health Study 2" predstavil Gary Fraser, MBChB, MPH, PhD. Dr. Fraser je známy napr. v súvislosti s tzv. Blue Zones(modré zóny dlhovekosti) - sú to miesta na našej planéte, kde sa ľudia dožívajú v priemere vyššieho veku ako je bežne zvykom. Získal granty od vlády USA (National Institute of Health) na výskum so širokým zameraním (výživa, cvičenie, vplyv tukov na zdravie, ochorenia srdca a rakovina), v súčasnosti výskum "Rastlinná strava a riziko rakoviny." Adventists Health Study 2 patrí svojim rozsahom medzi najväčšie štúdie na svete. Sleduje sa v nej vyše 96 000 ľudí v USA i Kanade. Jej názov naznačuje, že je to štúdia na adventistoch (členovia kresťanskej cirkvi adventistov siedmeho dňa), ktorí sú okrem iného zaujímaví tým, že sa dožívajú priemerne vyššieho veku, ako ostatní ľudia. Cirkev adventistov siedmeho dňa, ktorá spolupracuje i s WHO, bola aj hlavným organizátorom konferencie. Cieľom štúdie je zistiť, ako jednotlivé faktory životného štýlu ovplyvňujú kvalitu a dĺžku života. Napríklad sleduje, aký vplyv na zdravie má jedenie mäsa (v štúdii je zhruba ½ vegetariánov), sóje (účastníci štúdie hlavne v Kalifornii jedia veľa sóje - tofu a pod.), mlieka a mliečnych výrobkov, rôznych druhov zeleniny atď. Venuje sa tiež súvisu výživy a rôznych druhov rakoviny, príjmu Omega 3 mastných kyselín podľa druhu (rastlinné zdroje, živočíšne zdroje) a iným témam. Dr. Fraser nastolil i zaujímavé otázky, ktoré by si vyžadovali dlhšiu diskusiu a ďalšie skúmanie, napr. ak jeden muž nefajčí, ale prežíva tlak, stres a iný muž fajčí 3 cigarety denne, ale prežíva pohodu, ktorý z nich je v skutočnosti viac zdravý?... Zaujímavý je poznatok o vplyve duchovnej oblasti na zdravie - tí, ktorí sa utiekajú viac k Bohu, majú menej depresii. Nestačí však byť členom nejakej cirkvi, nestačí sa správať nábožensky... ale to, čo skutočne pomáha stres zvládnuť a zmierniť riziko depresie, je predovšetkým "utiekanie sa k Bohu". Je to schopnosť prežívať osobný vzťah s milujúcim Bohom, dôvera v jeho láskavé vedenie napriek momentálne prežívaným problémom. Na otázku, či je lepšie byť z hľadiska zdravia úplný vegán, alebo používať aj mlieko a mliečne výrobky odpovedal: - stále je málo dôkazov o tom, či je lepšia strava bez mlieka alebo nie - niekedy sa zdá, že je lepšia vegánska, inokedy zase vegetariánska strava - určite je dôležité pri vegánskej strave zabezpečiť hlavne príjem vitamínu B12 - možno v budúcnosti budeme vedieť viac o tejto problematike - jednoznačné však výskumy ukazujú, že vegánska či vegetariánska strava je lepšia ako nevegetariánska strava. Konferencie sa zúčastnili aj „domáci" odborníci z Českej republiky: Vladimír Kral, RNDr, PhD, DSc - vedúci Laboratoře molekulárního rozpoznávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Prahe. Publikoval viac ako 300 vedeckých prác a patentov. Jeho tým pracoval na vývoji pokrokových liekov s použitím nanotechnológie. Stal sa tiež spoluautorom jedného z vedeckých objavov zlúčeniny, ktorá by mohla priniesť nádej chorým na AIDS. Zaujímavosťou je tiež, že patrí medzí tých vedcov, ktorí odmietajú evolučný pohľad na vznik sveta a je zástancom Biblického pohľadu na stvorenie. MUDr. Hana Kahleová, ktorá pracuje v Institutu klinické a experimentální medicíny Praha (IKEM), sa venuje hlavne štúdiu inzulínovej rezistencie, možnosti jej ovplyvnenia pomocou výživovej a pohybovej intervencie. Na konferencii prezentovala štúdie na pacientoch s cukrovkou druhého typu. V prvej štúdii skupina konzumujúca dobre zostavenú vegetariánsku stravu mala lepšie výsledky ako skupina s bežne predpisovanou diétou. Druhá štúdia bola veľmi odvážna a s prekvapujúcim záverom: pacientom sa darilo lepšie pri strave podávanej dvakrát denne v porovnaní so skupinou stravujúcou sa niekoľko krát denne. Nechýbali príspevky ani o obzvlášť ťažkých otázkach ako napr. keď uzdravenie neprichádza, keď choroba je smrteľná, keď niet nádeje... I v týchto ťažkých chvíľach môže človek prežívať uzdravenie v duchovnej oblasti, môže prežiť vnútorný pokoj, zmierenie. Významnou pomocou tu môžu byť dobre vyškolení nemocniční kapláni, obzvlášť dôležitý je v týchto prípadoch citlivý, láskavý a trpezlivý prístup rešpektujúci náboženské cítenie zomierajúceho. To je len zopár postrehov z pestrej palety tém a príspevkov na konferencii, ktoré odzneli počas hlavných prednášok doobeda alebo v rámci workshopov, ktoré prebiehali poobede. Za hlavné myšlienky, ktoré rezonovali rôznymi spôsobmi vo väčšine vstupov by sa dali označiť: Dôležitosť komplexného prístupu k liečbe či prevencii vo všetkých rovinách bytia (telesný, duševný, sociálny i duchovný rozmer) a ich vzájomná prepojenosť. Tiež dôraz na citlivý, láskavý prístup odborníkov pri liečbe svojich pacientov, ale v princípe i láskavý a citlivý prístup všetkých, ktorí sa snažia akýmkoľvek spôsobom pomáhať v oblasti zdravia (zdravého životného štýlu) iným (členom rodiny, známym, kolegom...). Ak sa niekto snaží žiť zdravšie, nikdy by sa nemal s odsúdením a opovrhovaním pozerať na tých, ktorým sa zdravo žiť nedarí, alebo nemajú o zdravý životný štýl záujem. Dôležitým predpokladom nášho zdravia sú nielen naše stravovacie návyky a pohybová aktivita, ale i emócie, spôsob myslenia, životné poslanie (zmysluplnosť života) a najdôležitejšie sú vzťahy. Budovanie priateľstva, pozitívne sociálne kontakty sú významným faktorom zdravia a uzdravenia. Odkaz na rozhovor s MUDr. Jozefom Čupkom (predseda "Společnosti pro prevenci nemocí"), ktorý bol hosťom "Studia ČT24". Kompletný prehľad väčšiny odborníkov prednášajúcich na konferencii (v angličtine)...